BKD Sintang - Online

Kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan :

Dasar hukum :
1. PP No. 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS.
2. PP No. 12 tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 99 tahun 2000
  tentang kenaikan PNS.
3. Keputusan  Kepala BKN  No. 12  tahun  2002 tentang ketentuan
  pelaksanaan PP No. 99 tahun 2000 tentang  kenaikan  PNS.

Ketentuan pelaksanaan kenaikan pangkat reguler :
1. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak  menduduki
  jabatan srtuktural/fungsional tertentu termasuk PNS yang :
  a. Melaksanakan tugas belajar.
  b. Diperkerjakan/diperbantukan secara penuh diluar instansi induk.
2. Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat
  atasan langsungnya.
3. Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan kepada pns setingkat lebih
  tinggi apabila yang bersangkutan :
  a. Sekurangnya telah 4 tahun dlm pangkat terakhir.
  b. Tiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangnya bernilai baik dalam
  2 (dua) tahun terakhir.
4. PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari gol. II
  menjadi gol. III & gol. III menjadi gol. IV, harus telah mengikuti &
  lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang
  tanpa ujian dinas dengan ketentuan yang berlaku.

Syarat kelengkapan administrasi kenaikan pangkat reguler :
1. Surat pengantar usul kenaikan pangkat dari pimpinan unit kerja.
2. FC. Sah keputusan dalam pangkat terakhir.
3. FC. Sah DP3 2 (dua) tahun terakhir.
4. FC. Sah STTB/ijazah/diploma bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan.
5. FC. Sah surat tanda perintah tugas belajar bagi PNS yang melaksanakan
  tugas belajar, dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau
  jabatan fungsional tertentu.
6. FC. Sah kartu pegawai.
7. FC. Sah pengakuan masa kerja (PMK) bagi PNS yang mendapat pengakuan masa
  kerja.
8. FC. STTB/ijazah terakhir bagi PNS yang mengajukan kenaikan pangkat
  tertinggi sesuai dengan pendidikan.
9. Bagi PNS yang mengusulkan kenaikan menyebabkan pindah golongan, diharuskan
  melengkapi FC. Sah sertifikat perjenjangan/FC. Sah surat tanda lulus ujian
  dinas (STLUD), kecuali  bagi PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat dari
  gol. I ke gol. II.
10.FC. SK CPNS
11.FC SK nomor identitas pegawai (NIP) baru.

Ketentuan pelaksanaan kenaikan pangkat pilihan :
“kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan
struktural dan fungsional tertentu atas prestasi kerja yang tinggi”

Syarat kelengkapan administrasi kenaikan pangkat pilihan :

Kenaikan pangkat pilihan PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan
fungsional tertentu  :
1. FC. SK pangkat terakhir.
2. FC. SK jabatan terakhir.
3. FC. Naskah pelantikan & surat pernyataan pelantikan.
4. FC. Ijazah terakhir.
5. FC. Sertifikat perjenjangan terakhir.
6. FC. DP3 selama 2 (dua) tahun terakhir.
7. FC. Kartu pegawai.
8. Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional
  tertentu.
9. FC. Sah keputusan pengakuan masa kerja (PMK) bagi PNS yang mendapat
  pengakuan masa kerja.
10.FC. SK CPNS
11.FC. SK Nomor identitas pegawai (NIP) baru.

Kenaikan pangkat pilihan PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan
fungsional tertentu :
1. FC. Sah keputusan dalam pangkat terakhir & sekurang-kurangnya telah
  1(satu) tahun dalam pangkat terakhir.
2. FC. Sah DP3 2 (dua) tahun terakhir.
3. FC. Naskah pelantikan & surat pernyataan pelantikan.
4. FC. Surat ijin belajar dari pejabat yang berwenang.
5. FC. Sah surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
6. Surat ket. Uraian tugas PNS ybs dari pimpinan unit kerja (serendah-rendahnya
  pejabat eselon II).
7. FC. Kartu pegawai.
8. Asli penetapan angka kredit bagi pns yang menduduki jabatan fungsional
  tertentu.
9. FC. Sah keputusan pengakuan masa kerja (PMK) bagi PNS yang mendapat
  pengakuan masa kerja.
10.FC SK CPNS
11.FC SK nomor identitas pegawai (NIP) baru.

Kenaikan pangkat pilihan PNS yang melaksanakan tugas belajar & sebelumnya
menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu :
1. FC. Sah keputusan dalam pangkat terakhir.
2. FC. Sah DP3 2 (dua) tahun terakhir.
3. FC. Sah keputusan dalam jabatan yang terakhir didudukinya.
4. FC. Sah keputusan/perintah untuk tugas belajar.
5. FC. Sah surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
6. FC. Sah ijazah/diploma yang diperolehnya.
7. FC. Sah kartu pegawai.
8. FC SK CPNS
9. FC SK nomor identitas pegawai (NIP) baru.